Tìm kiếm
Menu Menu

Danielle Boyer

Danielle Boyer là một nhà phát minh rô bốt bản địa và kỳ lạ, đồng thời là người ủng hộ giáo dục làm việc để tăng khả năng tiếp cận giáo dục kỹ thuật và năng lực văn hóa cho thanh niên bản địa thông qua rô bốt.

Được đóng lại.

 

Bản tin Thred!

Đăng ký nhận bản tin tích cực cho hành tinh của chúng tôi

Khả Năng Tiếp Cận