Meny Meny

En grundig titt på "trippel planetarisk krise"

Utover overskriftene om stigende temperaturer og ekstremvær, slår FN alarm om en bredere miljøtrussel: den trippel planetariske krisen.

I klimaendringenes tidsalder, der stigende temperaturer og ekstreme værhendelser dominerer overskrifter, strekker miljøutfordringene vi står overfor langt utover en varmere planet. De forente nasjoner har identifisert en mer omfattende trussel: "trippel planetarisk krise."

Farene forbundet med dette, selv om de ofte blir oversett, må anerkjennes bredt. Den nylige FNs miljøforsamling (UNEA) ga seg selv i oppgave å fokusere på måter krisen kan dempes gjennom samarbeid mellom de forskjellige medlemslandene.


Hva er den trippel planetariske krisen?

Begrepet 'trippel planetarisk krise' brukes av FN for å beskrive tre store miljøspørsmål som henger sammen og påvirker hverandre. Disse tre krisene utgjør klimaendringer, forurensning og tap av biologisk mangfold.

Dette rammeverket dreier seg om forestillingen om at de tre krisene henger sammen og påvirker planetens økosystemer, samfunn og økonomier. Virkningene av hver er velkjent i en tid der klimakrisen stadig diskuteres.

Den bredere oppgaven dekker langsiktige endringer i temperatur; forurensning gjennom innføring av skadelige materialer i miljøet og tap av biologisk mangfold som en pågående nedgang av plante- og dyreliv.

Konseptet med den trippel planetariske krisen dukket opp først på begynnelsen av 2000-tallet, med FN som anerkjente behovet for å håndtere disse globale miljøkrisene kollektivt. Begrepet fått fremtreden i 2020 da FNs miljøprogram (UNEP) vedtok det for å beskrive de tre kryssende fokustemaene.


Hvordan er FN involvert?

Den nylige forsamlingen av UNEA vurderte resolusjoner som dekker ulike aspekter av den trippel planetariske krisen, og tok et fremskritt i saken. Men før du går inn på det, er det viktig å skille rollene til FNs miljøprogram (UNEP) og FNs miljøforsamling (UNEA).

Som selve systemet som vedtok rammen for den trippel planetariske krisen, spiller FN en viktig rolle i å dempe problemet. Dette gjøres først og fremst gjennom UNEP og UNEA.

UNEP, som den ledende globale miljømyndigheten, jobber for å fremme bærekraftig utvikling ved å koordinere svar på miljøspørsmål på globalt nivå. Organisasjonen understreker behovet for samarbeid og inkluderende tilnærminger for å takle disse krisene kollektivt.

På den annen side fungerer UNEA som verdens høyeste beslutningsorgan i miljøspørsmål, og samler alle 193 FNs medlemsland for å sette prioriteringer for global miljøpolitikk og utvikle internasjonal miljølov.

Kort sagt er UNEP organisasjonen som implementerer miljøtiltak, mens UNEA er beslutningsorganet som setter retningen for disse handlingene.


UNEA-forsamlingen

Den sjette sesjonen av UNEA-6 fant sted fra 26. februar til 1. mars 2024 i Nairobi, Kenya, med fokus på multilateralisme for å møte den trippel planetariske krisen.

Forsamlingen hadde som mål å gjenopprette harmonien mellom menneskeheten og naturen, forbedre livene til verdens mest sårbare mennesker, og gi en plattform for globale miljøpolitiske beslutninger. UNEA-6 ble deltatt av medlemsland, sivilsamfunnsgrupper og det vitenskapelige miljøet for å samarbeide om utformingen av den globale miljøpolitikken.

De store resolusjoner vedtatt kom med spørsmålene om bærekraftig forvaltning av ressurser, miljøgjenoppretting, vannmangel og forurensning.

Nøkkelhensyn var å utvikle livssyklusvurderinger for å identifisere og adressere miljøpåvirkninger gjennom hele produktets livssyklus, fra utvinning til deponering.

Med miljøet i tankene, skal det settes ambisiøse nasjonale og regionale restaureringsmål for ødelagte landområder og farvann. I tillegg skal jordrestaureringsplaner involvere lokalsamfunn og utnytte naturbaserte løsninger når det er mulig.

For å forbedre effektiviteten av vannbrukstiltak som modernisering av vanning, lekkasjedeteksjon og reparasjon, og fremme vannbesparende teknologier i landbruk og industri.

Når det gjelder forurensning, skal planer for forbedring av luftkvaliteten implementeres rettet mot store kilder som utslipp fra kjøretøy og industrielle aktiviteter. I tillegg skal det investeres i renere energikilder og fremme bærekraftige transportmuligheter for å gå bort fra fossilt brensel.


Hva nå?

Til tross for at medlemslandene kommer til en generell konsensus med resolusjonene, er det et annet spørsmål om de vil bli gjennomført. Dessuten, som nevnt før, tar UNEA bare beslutninger og gjennomfører ikke ideene som ble enighet om under forsamlinger.

Gjenkjenne kompleks natur i denne saken er det avgjørende å erkjenne at effektiv håndtering av den trippel planetariske krisen krever en mangefasettert tilnærming. Mens resolusjonene vedtatt av UNEA-6 gir et verdifullt rammeverk, er deres faktiske gjennomføring i stor grad avhengig av kollektiv handling på ulike nivåer i et lands økonomi, fra enkeltpersoner til selve regjeringen.

Dette komplekse nettet av sammenvevde miljøspørsmål forsterker hverandres negative konsekvenser og kan potensielt føre til ødeleggende effekter på tvers av ulike aspekter av menneskelig og økologisk velvære.

Til syvende og sist løses slike saker best i hendene av internasjonalt samarbeid, slik som innsatsen utført av FN.

tilgjengelighet