Menu Menu

Thred Talk - Lịch sử tái chế

Với ngày càng nhiều tiêu đề về việc chất thải của chúng ta đang được quản lý kém như thế nào, Elliot quyết định tìm hiểu xem mối quan hệ của nhân loại với việc tái chế đã đi xa đến mức nào.

Sau khi xem video này, bạn có thể thấy mình đang tự hỏi ... LÀM THẾ NÀO CHÚNG TÔI VẪN CHƯA CÓ ĐƯỢC HANG CỦA NÀY?

Khả Năng Tiếp Cận