Menu Menu

Chúng tôi khắc những quả bí ngô đe dọa hành tinh

Happy Halloween!
 
Năm nay, băng nhóm Thred đã được chia thành hai đội, để thiết kế và chạm khắc bí ngô đe dọa hành tinh tốt nhất. Nhưng cầm một con dao và trả lời các câu hỏi thay đổi xã hội cùng một lúc chứng tỏ đây là một sự kết hợp khó khăn.
Khả Năng Tiếp Cận