Menu Menu

Thred Talk - Cách blockchain có thể chống lại biến đổi khí hậu

Hầu hết các cuộc thảo luận về môi trường xung quanh blockchain, bitcoin và NFT là về mức độ sử dụng năng lượng và tiêu hao tài nguyên của chúng. Nhưng công nghệ thực sự có thể là một động lực tốt trong cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu.

Trong video này, Elliot khám phá các cách blockchain có thể được sử dụng để khuyến khích hành động bền vững và hỗ trợ các ngành công nghiệp trong một thế giới đã cảm nhận được những tác động của cuộc khủng hoảng khí hậu.

Khả Năng Tiếp Cận