Meny Meny

Enkät belyser psykiska problem i USA för HBTQ+-ungdomar

En upprörande ny undersökning av The Trevor Project målar upp en dyster bild av de psykiska problem som HBTQ+-ungdomar möter i USA, vilket visar på det akuta behovet av åtgärder.

Den psykiska hälsokrisen som HBTQ+-ungdomar står inför i Amerika når alarmerande proportioner, enligt en ny undersökning från The Trevor Project.

Studien avslöjar en oroande verklighet där en betydande del av det här samhället brottas med hinder för att få tillgång till nödvändig mentalvård, mobbning och de negativa effekterna av den senaste tidens politiska utveckling.


Hinder för psykisk vård

En av de mest oroväckande resultaten av undersökningen är att 50 % av HBTQIA+-ungdomarna som ville ha psykisk vård under det senaste året inte kunde få tillgång till den.

Enligt en rapport från Williams Institute från 2021 är HBTQ+-individer mer benägna att uppleva psykiska problem, såsom depression och ångest, jämfört med deras heterosexuella och ciskönade motsvarigheter, vilket gör tillgång till en absolut nödvändighet.

Här kan hindren för att komma åt psykvården vara mångfacetterade. Faktorer som brist på HBTQ+-kompetenta vårdgivare, ekonomiska begränsningar, stigma och diskriminering kan alla bidra till de svårigheter som denna gemenskap står inför när det gäller att söka hjälp.

A studera av Center for American Progress fann att HBTQ+-individer ofta möter diskriminering och okänslighet från vårdgivare, vilket leder till att många skjuter upp eller undviker att söka hjälp helt och hållet.

Politikens inverkan

Undersökningen belyser också de skadliga effekterna av den senaste tidens politiska utveckling på HBTQ+-ungdoms välbefinnande. Häpnadsväckande 90 % av HBTQIA+-ungdomarna rapporterade att deras välbefinnande påverkades negativt på grund av den senaste tidens politik.

Detta fynd överensstämmer med a studera genomförd av Human Rights Campaign, som fann att ökningen av anti-HBTQ+-lagstiftning i olika stater har haft en djupt negativ inverkan på den mentala hälsan och det övergripande välbefinnandet för HBTQ+-individer, särskilt ungdomar.

Det politiska klimatet kring HBTQ+-frågor har blivit alltmer polariserat de senaste åren, med flera stater som stiftar lagar som begränsar tillgången till könsbekräftande vård, begränsar diskussioner om HBTQ+-ämnen i skolor och återställer skydd för HBTQ+-individer.

Denna utveckling har skapat en miljö av rädsla, osäkerhet och marginalisering för unga HBTQ+-personer, vilket bidrar till ökad stress, ångest och depression.


Funderar på att flytta

Undersökningen visade också att 45 % av trans- och icke-binära ungdomar sa att de eller deras familj har övervägt att flytta till en annan stat på grund av HBTQ+-relaterad politik och lagar.

Denna statistik understryker den enorma stress och osäkerhet som denna gemenskap står inför på grund av det politiska klimatet. A rapport av Movement Advancement Project belyser de skarpa skillnaderna i juridiskt skydd och samhällelig acceptans för HBTQ+-individer i olika stater, vilket kan bidra till önskan att flytta till mer inkluderande miljöer.

Utsikten att behöva rycka upp sitt liv och flytta till en annan stat på grund av diskriminerande lagar och politik är en tung börda för alla att bära. Det stör oundvikligen utbildningsmöjligheter, sociala stödnätverk och tillgång till bekräftande hälsovårdstjänster, vilket ytterligare förvärrar de psykiska hälsoutmaningarna.

Mobbning och fysiska hot

Undersökningen belyser också förekomsten av mobbning och fysiska hot.

Så mycket som 49 % av HBTQIA+-ungdomarna i åldern 13-17 upplevde mobbning under det senaste året, där 28 % av dem som identifierade sig som trans och icke-binära rapporterade måste hantera våld och verbala övergrepp.

Dessa resultat stämmer överens med en rapport från GLSEN, som fann att HBTQ+-elever upplever högre frekvens av mobbning och trakasserier i skolor jämfört med sina icke-HBTQ+-kamrater, vilket leder till ökad frånvaro och minskade akademiska prestationer.

Enligt National Bullying Prevention Center är mobbningsoffer mer sannolikt att uppleva ångest, depression och till och med självmordstankar. Dessutom kan rädslan för att bli måltavla leda till att man helt och hållet lämnar sociala aktiviteter och utbildningsmöjligheter.


Uppmaning till handling

Resultaten av denna undersökning målar upp en oacceptabel bild. Den belyser det brådskande behovet av åtgärder för att ta itu med hindren för psykisk vård, bekämpa mobbning och diskriminering och främja inkluderande politik som stöder ungdomars välbefinnande i USA.

Att ta itu med dessa utmaningar kommer att kräva en samlad insats från beslutsfattare, vårdgivare, utbildare och samhället som helhet för att skapa en mer inkluderande och stödjande miljö för HBTQ+-ungdomar.

Politiker måste prioritera antagandet av lagar och förordningar som skyddar rättigheter och friheter, inklusive tillgång till bekräftande hälso- och sjukvårdstjänster och skydd mot diskriminering.

Som en del av detta behöver vårdgivare få omfattande utbildning om HBTQ+-kompetens för att säkerställa att de kan ge känslig och bekräftande vård till denna gemenskap.

Utbildningsinstitutioner måste också spela en avgörande roll genom att implementera omfattande antimobbningspolicyer, tillhandahålla HBTQ+-inkluderande läroplaner och främja en säker och stödjande miljö för HBTQ+-studenter. Ökade anslag och resurser bör under tiden anslås för psykisk hälsa.

I slutändan kräver att ta itu med den psykiska krisen som HBTQ+-ungdomar står inför en kollektiv samhällelig ansträngning för att främja acceptans, förståelse och inkludering.

Genom att bryta ner barriärer, utmana diskriminering och tillhandahålla viktiga stödtjänster kan vi skapa en framtid där HBTQ+-ungdomar kan frodas och leva autentiskt utan rädsla.

Tillgänglighet