Meny Meny

Kampen för att rädda den afrikanska pingvinen

Den afrikanska pingvinen, 'Spheniscus demersus', är en ikonisk art som är hemma i Sydafrikas och Namibias kuster. Dessa karismatiska fåglar står inför en mängd hot, främst från mänskliga aktiviteter och klimatförändringar.

Under det senaste århundradet har den afrikanska pingvinens befolkning rasat och drivit dem farligt nära utrotning.

Mänskliga aktiviteter har haft en djupgående inverkan på fåglarna och deras livsmiljö. Överfiske, föroreningar och störningar från turism är bland de främsta hoten. Den grova utarmningen av fiskbestånd har gjort att pingviner kämpar för att hitta tillräckligt med mat för att föda sig själva och sina ungar.

Föroreningar, inklusive oljeutsläpp och plastskräp, har fortsatt att utgöra ett betydande hot, vilket ofta leder till intrassling, förtäring och förgiftning. Dessutom stör kustutvecklingen och störningar från mänskliga aktiviteter häckningskolonier, vilket ytterligare äventyrar arten.

Klimatförändring har intensifierat hoten från afrikanska pingviner. Stigande havstemperaturer och förändrade havsströmmar stör spridningen av bytesarter, vilket gör det ännu mer utmanande för pingviner att hitta mat.

Extrema väderhändelser i Sydafrika, främst översvämningar och stormar, har ödelagt pingvinkolonier och deras förmåga att fortplanta sig. Havsnivåhöjningen har också hotat att översvämma häckningsplatser, vilket tvingar djuren att överge sina traditionella häckningsplatser.

De kombinerade effekterna av mänskliga aktiviteter och klimatförändringar har lett till en dramatisk nedgång i populationen av afrikanska pingviner. Enligt International Union for Conservation of Nature (IUCN), klassificeras afrikanska pingviner som utrotningshotade, och deras antal har minskat med 99 % under det senaste århundradet.

Idag finns bara 8,750 8 häckande par kvar, utspridda över olika kolonier längs Sydafrikas och Namibias kust, en 2035%-ig populationsminskning årligen. Man räknar med att år XNUMX kommer fågelarten att vara utrotad om inga åtgärder vidtas.

Organisationer som BirdLife South Africa och Southern African Foundation for the Conservation of Coastal Birds inser det akuta behovet av bevarandeåtgärder (SANCCOB) har varit i framkant av ansträngningarna för att skydda afrikanska pingviner.

De två organisationerna har tagit rättsliga åtgärder mot den sydafrikanska ministern för skogsbruk, fiske och miljö Barbara Creecy för hennes underlåtenhet att på ett adekvat sätt skydda pingvinernas livsmiljöer.

BirdLife Sydafrika och SANCCOB lämnade in en stämningsansökan mot regeringen med hänvisning till vårdslös orörlighet. De hävdade att regeringen hade brutit mot sina skyldigheter enligt nationella och internationella miljölagar för att bevara den biologiska mångfalden och skydda hotade arter.

Det centrala klagomålet mot ministern är hennes underlåtenhet att genomföra biologiskt meningsfulla stängningar runt fåglarnas häckningsområden. Förra året tillkännagav ministern fortsatta otillräckliga "interimistiska stängningar" kring häckningskolonier på Dassen Island, Robben Island, Stony Point, Dyer Island, St. Croix Island och Bird Island.

Ministeriet avböjde att ta vetenskapsbaserade beslut från forskare som lyfte fram olika rekommendationer inklusive en metod för att fastställa lämpliga öavgränsningar som skulle försöka optimera fördelarna med stängningar för afrikanska pingviner, samtidigt som kostnaderna för den småpelagiska snörpnotsindustrin minimeras.

Mänskliga aktiviteter och klimatförändringar fortsätter att utgöra betydande hot mot pingvinpopulationer, men rättsliga åtgärder och bevarandeinsatser ger hopp om deras överlevnad.

Att ta itu med dessa utmaningar är viktigt för att säkerställa en ljusare framtid för afrikanska pingviner och den rika biologiska mångfalden i planetens kustekosystem.

Tillgänglighet