Meny Meny

Undersøkelsen fremhever psykiske problemer i USA for LHBTQ+-ungdom

En opprivende ny undersøkelse fra The Trevor Project maler et dystert bilde av kampene mot psykisk helse som LHBTQ+-ungdom står overfor i USA, og understreker det presserende behovet for handling.

Den psykiske helsekrisen som LGBTQ+-ungdom står overfor i Amerika når alarmerende proporsjoner, ifølge en ny undersøkelse fra The Trevor Project.

Studien avslører en urovekkende virkelighet der en betydelig del av dette fellesskapet sliter med barrierer for å få tilgang til essensiell psykisk helsehjelp, mobbing og den negative effekten av den siste politiske utviklingen.


Barrierer for psykisk helsevern

Et av de mest bekymringsfulle funnene i undersøkelsen er at 50 % av LHBTQIA+-ungdomene som ønsket psykisk helsehjelp det siste året ikke var i stand til å få tilgang til det.

I følge en rapport fra Williams Institute fra 2021 er det mer sannsynlig at LHBTQ+-individer opplever psykiske helseproblemer, som depresjon og angst, sammenlignet med heterofile og ciskjønnede motparter, noe som gjør tilgang til en absolutt nødvendighet.

Her kan barrierene for å få tilgang til psykisk helsevern være mangefasetterte. Faktorer som mangel på LHBTQ+-kompetente helsepersonell, økonomiske begrensninger, stigma og diskriminering kan alle bidra til vanskelighetene dette fellesskapet står overfor når det gjelder å søke hjelp.

A studere av Center for American Progress fant at LHBTQ+-individer ofte møter diskriminering og ufølsomhet fra helsepersonell, noe som fører til at mange utsetter eller unngår å lete etter hjelp helt.

Virkningen av politikk

Undersøkelsen belyser også de skadelige effektene av nyere politiske utvikling på trivselen til LHBTQ+-ungdom. Svimlende 90 % av unge LHBTQIA+ rapporterte at deres velvære ble negativt påvirket på grunn av nyere politikk.

Dette funnet stemmer overens med en studere utført av Human Rights Campaign, som fant at økningen i anti-LHBTQ+-lovgivning på tvers av forskjellige stater har hatt en dyptgående negativ innvirkning på den mentale helsen og det generelle velværet til LHBTQ+-individer, spesielt ungdom.

Det politiske klimaet rundt LHBTQ+-spørsmål har blitt stadig mer polarisert de siste årene, med flere stater som vedtar lover som begrenser tilgangen til kjønnsbekreftende omsorg, begrenser diskusjoner om LHBTQ+-emner i skolen og tilbakefører beskyttelsen for LHBTQ+-individer.

Denne utviklingen har skapt et miljø med frykt, usikkerhet og marginalisering for unge LHBTQ+-personer, og har bidratt til økt stress, angst og depresjon.


Vurderer flytting

Undersøkelsen viste også at 45 % av trans- og ikke-binære ungdommer sa at de eller deres familie har vurdert å flytte til en annen stat på grunn av LHBTQ+-relatert politikk og lover.

Denne statistikken understreker det enorme stresset og usikkerheten dette samfunnet står overfor på grunn av det politiske klimaet. EN rapporterer av Movement Advancement Project fremhever de sterke forskjellene i juridisk beskyttelse og sosial aksept for LHBTQ+-individer på tvers av forskjellige stater, noe som kan bidra til ønsket om å flytte til mer inkluderende miljøer.

Utsiktene til å måtte rykke opp livet sitt og flytte til en annen stat på grunn av diskriminerende lover og retningslinjer er en tung byrde for alle å bære. Det forstyrrer uunngåelig utdanningsmuligheter, sosiale støttenettverk og tilgang til bekreftende helsetjenester, og forverrer de psykiske helseutfordringene ytterligere.

Mobbing og fysiske trusler

Undersøkelsen belyser også utbredelsen av mobbing og fysiske trusler.

Så mye som 49 % av LHBTQIA+-ungdomene i alderen 13–17 år opplevde mobbing det siste året, og 28 % av de som identifiserte seg som trans- og ikke-binære rapporterte, måtte forholde seg til vold og verbal overgrep.

Disse funnene stemmer overens med en rapport fra GLSEN, som fant at LHBTQ+-elever opplever høyere forekomst av mobbing og trakassering på skolene sammenlignet med jevnaldrende som ikke er LHBTQ+, noe som fører til økt fravær og reduserte akademiske prestasjoner.

Ifølge National Bullying Prevention Center er mobbeofre mer sannsynlig å oppleve angst, depresjon og til og med selvmordstanker. I tillegg kan frykten for å bli målrettet føre til fullstendig frigjøring fra sosiale aktiviteter og utdanningsmuligheter.


Oppfordring til handling

Resultatene av denne undersøkelsen tegner et uakseptabelt bilde. Det fremhever det presserende behovet for handling for å adressere barrierene for psykisk helsevern, bekjempe mobbing og diskriminering, og fremme inkluderende politikk som støtter velvære til unge mennesker i USA.

Å møte disse utfordringene vil kreve en samlet innsats fra beslutningstakere, helsepersonell, lærere og samfunnet som helhet for å skape et mer inkluderende og støttende miljø for LHBTQ+-ungdom.

Beslutningstakere må prioritere vedtakelse av lover og forskrifter som ivaretar rettigheter og friheter, inkludert tilgang til bekreftende helsetjenester og beskyttelse mot diskriminering.

Som en del av dette må helsepersonell motta omfattende opplæring i LHBTQ+-kompetanse for å sikre at de kan gi sensitiv og bekreftende omsorg til dette fellesskapet.

Utdanningsinstitusjoner må også spille en avgjørende rolle ved å implementere omfattende anti-mobbepolitikk, tilby LHBTQ+-inkluderende læreplaner og fremme et trygt og støttende miljø for LHBTQ+-studenter. Økte midler og ressurser bør i mellomtiden bevilges til psykiske helseformål.

Til syvende og sist krever det å håndtere den psykiske helsekrisen som LHBTQ+-ungdom står overfor, en kollektiv samfunnsinnsats for å fremme aksept, forståelse og inkludering.

Ved å bryte ned barrierer, utfordre diskriminering og tilby viktige støttetjenester, kan vi skape en fremtid der LHBTQ+-ungdom kan trives og leve autentisk uten frykt.

tilgjengelighet